The job of computer graduates 1 questions
2014.10.05 from 09:38 U014474674
The computer graduates looking for work, to many companies, the development prospects of how to see if you can learn techniques? 985 ordinary undergraduate
If you can, by way of comparison under the following companies: Shenzhen sunyou boyaa interactive, Tengda, auspicious, robust, tinno. Guangzhou: Beijing ict. Shanghai: 37wan Beijing: towei. Xiamen /f Fuzhou: ChinaNetCenter STAR-NET, Fujian Fujitsu. Graduate, first job, software development, seeking senior guidance
Zero

answer